Adatvédelem

1. Adatvédelmi nyilatkozatunk

Az Ön adatainak védelmére a Tisol Kft. nagy gondot fordít. Ezért személyes vonatkozású adatait mindig bizalmasan és az érvényes adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeljük.

Internetoldalunk használata alapvetően személyes vonatkozású adatok megadása nélkül lehetséges.  Amennyiben azonban Ön, mint internetoldalunk látogatója, vállalatunk különleges szolgáltatásait szeretné igénybe venni, akkor személyes vonatkozású adatainak feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes vonatkozású adatok feldolgozása szükséges és az ilyen feldolgozásnak nincsen jogszabályi alapja, általában beszerezzük az érintett személyek beleegyezését.

Adatvédelmi nyilatkozatunk felvilágosítást ad Önnek az általunk rögzített, felhasznált és feldolgozott személyes vonatkozású adatainak fajtájáról, terjedelméről és céljáról. A továbbiakban ezen adatvédelmi nyilatkozatban írjuk le, hogy az érintett személyt milyen jogok illetik meg személyes vonatkozású adataival összefüggésben.

Mi, mint a feldolgozásért felelős cég, számos műszaki és szervezési intézkedést hoztunk az ezen az internetoldalon keresztül feldolgozott személyes vonatkozású adatok biztonsága érdekében.  Utalunk azonban arra is, hogy az internet alapú adatátvitel alapvető biztonsági réseket is tartalmazhat, ezért abszolút védelem nem biztosítható. 

2. Fogalmak meghatározása

Adatvédelmi nyilatkozatunkban olyan fogalmakat használunk, amelyeket az adatvédelmi alaprendelet (a továbbiakban: „DSGVO“) is alkalmaz.  Ezen nyilatkozat elolvasásának és megértésének megkönnyítése érdekében a legfontosabb fogalmakat az alábbiakban tisztázzuk.

2.1 Személyes vonatkozású adatok

Személyes vonatkozású adat minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett személy”) vonatkozik.  Azonosítható személynek tekintendő azon természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen jelöléshez, mint névhez, jelölőszámhoz, telephelyi adatokhoz, online-jelöléshez, vagy egy vagy több jellemzőhöz, fizikai, fiziológiai, genetikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitáshoz való  hozzárendelés segítségével azonosítható. 

2.2 Érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható személy, akinek személyes vonatkozású adatait a feldolgozásért felelős feldolgozza.

2.3 Feldolgozás

Feldolgozás minden, a személyes vonatkozású adatokkal kapcsolatos automatizált eljárással vagy anélkül kivitelezett folyamat, vagy folyamatsor, vagyis rögzítés, szervezés, rendezés, tárolás, igazítás vagy módosítás, dekódolás, lekérdezés, használat, továbbítás általi közzététel, terjesztés vagy a rendelkezésre bocsátás más formája, összehasonlítás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. 

2.4 A feldolgozás korlátozása

Korlátozás a tárolt személyes vonatkozású adatok megjelölése, jövőbeni korlátozásuk céljából. 

2.5 Profilkészítés

Profilkészítés a személyes vonatkozású adatok automatizált feldolgozásának minden olyan fajtája, ami ezen személyes vonatkozású adatok felhasználásában áll, abból a célból, hogy egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes aspektusokat, különösen a munkateljesítményre, gazdasági helyzetre, egészségre, személyes kedvtelésekre, érdeklődésre, megbízhatóságra, magatartásra, tartózkodási helyre vagy helyváltozatásra vonatkozó aspektusokat elemezni vagy előre jelezni lehessen. 

2.6 Pszeudonimizálás (név elrejtése)

A pszeudonimizálás a személyes vonatkozású adatok olyan módon történő feldolgozása, amely során a személyes vonatkozású adatok kiegészítő információk nélkül már nem rendelhetők hozzá specifikus érintett személyhez, amennyiben ezen kiegészítő információkat külön tárolják, és olyan műszaki és szervezési intézkedéseknek vetik alá, amelyek biztosítják, hogy a személyes vonatkozású adatok ne legyenek hozzárendelhetők azonosított vagy azonosítható természetes személyhez. 

2.7 Felelős vagy feldolgozásért felelős

Felelős vagy feldolgozásért felelős azon természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amely egyedül, vagy másokkal együttesen dönt a személyes vonatkozású adatok feldolgozásának céljáról és eszközeiről. Ha ezen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok joga írja elő, akkor a felelőst, illetve megnevezésének bizonyos kritériumait az uniós jog vagy a tagállamok joga szerint lehet kijelölni. 

2.8 Megbízás feldolgozója  

A megbízás feldolgozója minden olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amely személyes vonatkozású adatokat a felelős megbízásából dolgoz fel.

2.9 Címzett

Címzett minden olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amellyel személyes vonatkozású adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy ez harmadik fél-e vagy sem. Ugyanakkor azon hatóságok, amelyek bizonyos vizsgálati megbízás keretében az uniós jog vagy tagállami jog alapján esetlegesen személyes vonatkozású adatokat kapnak, nem számítanak címzettnek. 

2.10 Harmadik felek

Harmadik fél minden természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, kivéve az érintett személyt, a felelőst, a megbízás feldolgozóját és azon személyeket, akik a felelős vagy a megbízás feldolgozója közvetlen felelősségével jogosultak a személyes vonatkozású adatok feldolgozására. 

2.11 Beleegyezés

Beleegyezés minden, az érintett személy által a meghatározott esetre, informált és félreérthetetlen módon leadott akaratnyilvánítás, nyilatkozat vagy egyéb egyértelműen megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett személy kifejezi, hogy az őt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozásával egyetért. 

3. A feldolgozásért felelős neve és címe

A DSGVO, az Európai Unió tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi törvények és adatvédelmi jellegű rendelkezések alapján felelős: 

Tisol Kft.

1055 Budapest

Kossuth Lajos tér 13-15

Magyarország

4. Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kontaktadatok

Adatvédelmi kérdésekkel kérjük, forduljon a következő címhez:

Tisol Kft.

Adatvédelmi kérdések

1055 Budapest

Kossuth Lajos tér 13-15

Magyarország

Megkereséseihez alternatívaként használja a következő e-mail-címet is:

infonoSpam@tisol.hu

5. Hogyan védjük az Ön adatait

Az Ön személyes vonatkozású adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük és megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk, hogy ezen internetoldal használatával összefüggő adatait jogosulatlan személyek általi hozzáféréssel, manipulálással, tönkretétellel és elvesztéssel szemben védjük.  Az alkalmazott biztonsági intézkedéseket a technológiai haladásnak megfelelően folyamatosan javítjuk.

Így az internetoldalunkon keresztül zajló kommunikációt HTTPS-protokoll (HyperText Transfer Protocol Secure) védi. Ezzel a szerver és a kliens között biztonságos kapcsolat épül ki, amelyet illetéktelenek nem olvashatnak. Ez bizalmas tartalmak, mint például az Ön által számunkra, mint az oldal üzemeltetője számára küldött megkeresések továbbításának védelmére szolgál,

Ha internetoldalunk szolgáltatásainak lebonyolításába más szolgáltatók vannak bevonva, és ezek megbízás feldolgozójaként minősíthetők, erre az esetre a megbízási viszonyokat a DSGVO 28 cikkelye értelmében, személyes vonatkozású adatainak védelme céljából megbízás feldolgozói szerződéssel szabályoztuk. 

6. Általános adatok és információk rögzítése internetoldalunk használata esetén

Internetoldalunk minden rákattintás esetén egy sor általános adatot és információt rögzít, amelyek a szerver logfájljaiban kerülnek mentésre. Rögzítésre kerülhetnek az alkalmazott böngészőtípusok és -verziók, a felhasználó által alkalmazott üzemi rendszer, azon internetoldal, amelyről egy hozzáférési rendszer a mi internetoldalunkra irányította (úgynevezett „referrer”), azon internet-aloldalak, amelyek egy hozzáférési rendszeren keresztül a mi internetoldalunkra irányították, internetoldalunk látogatásának dátuma és időpontja, az internet-protokollcím (IP-cím), a hozzáférési rendszer internetes szolgáltatója.  Ezen általános adatok és információk használatakor az érintett személy, tehát Ön, mint internetoldal-látogató nem azonosítható. Ezen információkra a weboldal működőképességének biztosítása érdekében van szükség. Az adatok ezenkívül az internetoldal optimalizálására és információ-technikai rendszereink biztonságának garantálására is szolgálnak.  Minden anonim szerver-logfájl adatot az érintett személy személyes vonatkozású adataitól elválasztva, külön tárolunk. Az adatok rögzítése az internetoldal rendelkezésre bocsátásához és az adatok logfájlokban történő tárolásához az internetoldal üzemeltetéséhez kötelezően szükséges.  Ezért a felhasználó nem rendelkezik ellentmondási lehetőséggel. A logfájladatok azonnal törlődnek, mihelyt rögzítésük céljának eléréséhez nincs rájuk szükség.  Az internetoldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatok rögzítése esetén ez legkésőbb hét nap múlva következik be.

7. Adatok az internetoldalon megadott kapcsolatfelvételi űrlap használata keretében

Mindenféle kérdés esetén lehetőséget nyújtunk Önnek, hogy az internetoldalon meglévő űrlap, vagy megfelelő online-funkció segítségével kapcsolatot teremtsen velünk. Ennek során szükséges érvényes email cím megadása, hogy tudjuk, kitől származik a megkeresés, és hogy arra választ tudjunk adni. A kapcsolatfelvételi űrlap további szükséges kötelező adatait egy csillag jelzi. Az adatok feldolgozása, témától vagy dátumtól függően, vagy attól hogy Ön már ügyfelünk-e vagy sem, az Önnel kötött szerződésen, az Ön beleegyezésén, vagy az Ön vagy a mi az ügy tisztázásához fűződő jogos érdekeinken alapul a DSGVO 6 cikkely, 6 bekezdés 1 mondat a), b) és f) pontja alapján.  Az Ön megkeresésével kapcsolatos adatokat töröljük, amennyiben nincs törvényi kötelezettségünk a további tárolásra vagy megőrzésre.  Amennyiben az adatok a megkeresések intézéséhez még szükségesek, a törlés legkorábban ezen megkeresések lebonyolítása után történik. Az Ön személyes vonatkozású adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk.

8. Linkek más internetoldalakhoz

Internetoldalunk linkeket tartalmazhat harmadik felek internetoldalaihoz és szolgáltatásaink némelyike bizonyos körülmények között lehetővé teszi a harmadik felek szolgáltatásaihoz való hozzáférést. Nincsen befolyásunk arra, hogy harmadik felek internetoldalai vagy szolgáltatásai hogyan dolgozzák fel az Ön személyes vonatkozású adatait. Harmadik felek internetoldalait nem ellenőrizzük, és harmadik felek internetoldalaiért és szolgáltatásaiért, vagy adatvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, olvassa el azon harmadik felek internetoldalainak adatvédelmi nyilatkozatait, ill. szolgáltatásait, amelyekhez a mi internetoldalunkon keresztül fért hozzá. Ha a mi internetoldalunk más szolgáltatásait is bevonja, ennek magyarázatát ebben az adatvédelmi nyilatkozatban találja.

9. Cookie (süti)-magyarázat

9.1 Mik a sütik?  

A sütik kis szövegfájlok, amelyekben a böngésző információkat helyez el a meglátogatott internetoldalról, amelyeket a szerverről küldenek. Ezen információk az oldallátogatás időtartamával, bejelentkezési adataival, a felhasználói adatokkal vagy hasonlókkal lehetnek kapcsolatosak. 

Ha egy internetoldalt látogat, ezen sütik az Ön számítógépén, vagy mobilkészülékén kerülnek tárolásra. Ezeknek alig van szükségük tárhelyre és a lejárat után automatikusan törlődnek. Bizonyos sütik az Ön internethasználatának végén törlődnek, mások korlátozott időszakra tárolódnak. 

9.2. Milyen süti-fajták léteznek?

9.2.1 Feltétlenül szükséges sütik

Ezen sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Önt keresztülvezessék a weboldalon, vagy lehetővé tegyék Önnek bizonyos, megrendelt funkciókhoz való hozzáférést.

9.2.2 Funkcionalitási sütik

Ezen sütik az Ön beállításainak mentésével javítják a weboldal működését. Ez lehetővé teszi Önnek például, hogy egy meglévő árukosarat tároljon, az internetoldal megjelenését az Ön által alkalmazott végkészüléktől függően optimalizálja vagy az Ön szállítási adatait a gyorsabb fizetési folyamat érdekében mentse. 

9.3.2 Teljesítmény-sütik

Ezen sütik segítenek a weboldal teljesítményének javításában és jobb felhasználói élményt nyújtanak. 

9.2.4 Web-statisztikák kezelésére szolgáló sütik

Például a használat gyakoriságának és az internetoldalak ismételt meglátogatásának azonosítására is sütiket alkalmaznak. 

A targeting-sütik, a reklámsütik és a szociális média sütik rögzítik az Ön preferenciáit, hogy az idegen internetoldalon releváns reklámokat jelenítsenek meg Önnek. A szociális média sütik ezen kívül az Ön szociális média tevékenységének követésére is felhasználhatók.

Ha ilyen szolgáltatásokat használunk, az ehhez tartozó információkat ebben az adatvédelmi nyilatkozatban találja.

9.3 Miért használunk sütiket?  

A sütiket elsősorban azért használjuk, hogy internetoldalunk látogatását a lehető leginkább felhasználóbaráttá tegyük. 

9.4 Hogyan tudja kezelni a sütiket

Ön a sütik törléséhez vagy annak megakadályozásához, hogy bizonyos sütik a számítógépén vagy mobilkészülékén tárolódjanak, testre szabhatja böngésző-beállításait. Böngészőjének „Segítség” funkciója alatt információkat talál süti-beállításainak kezeléséről.  Böngészőjének helyes beállításához a következő linkek segítnek Önnek:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/de-DE/kb/Cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Adobe (flash-sütik): http://www.adobe.com/de/privacy/policies/flash-player.html


9.5. A sütivel kapcsolatos nyilatkozat aktualitása

Süti-nyilatkozatunk időről-időre módosulhat. Ennek célja például az általunk alkalmazott sütik módosításaink figyelembevétele, vagy ha ez más üzemi vagy jogi okokból szükséges. Kérjük ezért, hogy rendszeresen nézze meg süti-nyilatkozatunkat, hogy aktuális információkat kapjon ezek használatáról.

10. Személyes vonatkozású adatok törlése és zárolása

A feldolgozásért felelős az érintett személy személyes vonatkozású adatait csak arra az időszakra dolgozza fel és tárolja, amely a tárolási cél eléréséhez szükséges, és amennyiben ezt a rá vonatkozó európai irányelvek és rendeletek kibocsátója vagy más törvényhozó törvényben vagy előírásban meghatározza. 

Ha a tárolási cél megszűnik, vagy az európai irányelvek és rendeletek kibocsátója vagy más illetékes törvényhozó által előírt tárolási határidő lejár, akkor a személyes vonatkozású adatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően zárolásra vagy törlésre kerülnek.

11. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának jogalapjai

A DSGVO 6. cikkely I. pontja szolgál vállalatunknak jogalapként azon feldolgozási folyamatokhoz, amelyek során egy bizonyos feldolgozási célra beleegyezést szerzünk; így például az internetoldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatának esetében.

Ha a személyes vonatkozású adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítésének érdekében szükséges, amelyekben az egyik szerződő fél az érintett személy, tehát például olyan feldolgozási folyamat esetén, amely áruk szállításához vagy egyéb teljesítéshez vagy ellenteljesítéshez szükséges, a feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikkely b) pontja.  Ugyanez vonatkozik az előszerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási folyamatokra is, például a termékeinkkel vagy teljesítéseinkkel kapcsolatos megkeresésekre. 

Ha vállalatunk olyan jogi kötelezettségnek van alávetve, amely személyes vonatkozású adatok feldolgozását teszi szükségessé, mint például adózási kötelezettségek teljesítése, akkor a feldolgozás a DSGVO 6. cikkely c) pontján alapul. 

További feldolgozási folyamatok a DSGVO 6 cikkely f) pontján alapulhatnak.  Ez a helyzet akkor, ha a feldolgozás vállalatunk, vagy harmadik felek jogos érdekeinek megőrzése miatt szükséges, amennyiben ezek az érintett érdekeinél, alapjogainál és alapszabadságánál nem jelentősebbek.  Ilyen feldolgozási folyamatok különösen azért engedélyezettek, mert az Európai Törvényhozás kifejezetten említi őket. Ez ennyiben azt az álláspontot képviselte, hogy ilyen jogos érdek akkor feltételezhető, ha az érintett személy a felelős ügyfele vagy alkalmazásában áll.  (DSGVO 47. 2 mondat szerinti mérlegelési ok). Ha a személyes vonatkozású adatok feldolgozása a DSGVO 6 cikkely f) pontján alapul, akkor jogos érdekünk üzleti tevékenységünk tulajdonosaink javára történő végzését jelenti, az érintett személyek jogos érdekének figyelembevételével.  Ezen érdek mérlegelése során mindig az érintett személy és köztünk mint vállalat közötti megfelelő kapcsolat van a középpontban. 

12. A személyes vonatkozású adatok tárolásának időtartama

A személyes vonatkozású adatok tárolási időtartamának kritériumai jogszabályi megőrzési idők, amelyek adózási vagy kereskedelmi jogi, valamint további alkalmazható jogi előírásokból fakadnak, mégpedig mindig akkor, ha ezen jogi előírások az Ön személyes vonatkozású adataira alkalmazhatók.  A határidő lejárta után a megfelelő adatok törlődnek, amennyiben azok a szerződés teljesítéséhez, a szerződés előkészítéséhez vagy az üzleti kapcsolatok fenntartásához már nem szükségesek.  Ha megőrzési idők nem alkalmazhatóak, és Ön beleegyezését adta személyes vonatkozású adatainak tárolásához és felhasználásához, akkor az adatok célhoz kötött tárolása és felhasználása a beleegyezésben megadott ideig tart, illetve addig, amíg Ön a jövőbeni felhasználásra vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. 

13. Jogszabályi vagy szerződésben foglalt előírások a személyes vonatkozású adatok rendelkezésre bocsátásához; szerződéskötés szükségessége; az érintett személy személyes vonatkozású adatokra vonatkozó rendelkezésre bocsátási kötelezettsége; lehetséges következmények ennek megtagadása esetén

Felvilágosítjuk arról, hogy a személyes vonatkozású adatok rendelkezésre bocsátása részben jogszabályban előírt kötelezettség (pl. adózási előírások), vagy az a szerződésben foglalt szabályozásokból fakad (pl. szerződő partner adatai).  Esetenként az is előfordulhat, hogy az érintett személy személyes vonatkozású adatokat bocsát rendelkezésünkre, amelyet ezután nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett személy például köteles személyes vonatkozású adatait megadni, ha vállalatunk szerződést köt vele. Ennek megtagadásának következménye az lenne, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg.

14. Az érintett jogainak áttekintése

Egy érintett személy a DSGVO szabályozásai szerint egyedi indítványozási jogokkal rendelkezik, amelyeket személyes vonatkozású adataival összefüggésben érvényesíthet.  Így joga van a felvilágosításhoz, helyesbítéshez, törléshez, a feldolgozás korlátozásához, az adatátvitelhez, valamint egyedi ellentmondási jogokkal és a felügyeleti hatóságnál panaszjoggal is rendelkezik.  Az alábbiakban áttekintést nyújtunk Önnek az egyes jogokról, valamint ezek határidőiről.

14.1 Az úgynevezett indítványozási jogok határidői a DSGVO 15-21 cikkelyei alapján

Mi, mint felelősök, az esetleges indítványokat a DSGVO 15-21 cikkelyei alapján, a beérkezést követő egy hónapos határidő alatt megválaszoljuk.  Ezen határidő további két hónappal meghosszabbítható, ha ez az indítványok komplexitásának és számának figyelembevétele mellett szükséges. Ebben az esetben indítványa beérkezését követő egy hónapon belül értesítjük a határidő meghosszabbításának igénybevételéről.  Ha az érintett személy az indítványt elektronikus úton nyújtja be, ezt lehetőség szerint elektronikus úton válaszoljuk meg, amennyiben másképpen nem kívánja.

14.2 Indítványozás módja

Esetleges indítványait postai úton vagy e-mailben teheti meg. A kontaktcímet ezen nyilatkozat 4. alpontjában találja. 

14.3 Az érintett személy joga a felvilágosításra a DSGVO 15. cikkelye szerint. 

Az érintett személynek joga van, hogy a felelőstől visszaigazolást kérjen arról, hogy a személyes vonatkozású adatait feldolgozza-e vagy sem; ha igen, akkor joga van ezen személyes vonatkozású adatokról felvilágosítást, valamint további információkat kapnia, a DSGVO 15. cikkelyében írtak alapján. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felelős csak akkor adhat felvilágosítást, ha az érintett személyazonosságával szemben nem merül fel aggály. A felelős minden elfogadható eszközt fel fog használni a felvilágosítást kérő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.  

14.4 Helyesbítési jog a DSGVO 16. cikkelye alapján                                        

Az érintett személy jogosult, a felelőst az őt érintő helytelen személyes vonatkozású adatok haladéktalanul helyesbítésére felszólítani.  Az érintett a feldolgozás céljának figyelembevétele mellett jogosult nem teljes személyes vonatkozású adatainak kiegészítését kérni - kiegészítő nyilatkozat segítségével is.

14.4 Törlési jog a DSGVO 17. cikkelye alapján                                             

Az érintett személy jogosult a felelőst felszólítani, hogy az őt érintő személyes vonatkozású adatokat törölje, és a felelős köteles ezen személyes vonatkozású adatokat haladéktalanul törölni, ha a DSGVO 17. cikkelyében foglaltak teljesültek.  

14.6. Jog a feldolgozás korlátozására a DSGVO 18. cikkelye alapján     

Az érintett személy jogosult a felelőstől a feldolgozás korlátozását kérni, ha a DSGVO 18. cikkelyében foglalt feltételek fennállnak.  

14.4 Adatátvihetőségi jog a DSGVO 20. cikkelye alapján  

Az érintett személy jogosult arra, hogy az általa egy felelős rendelkezésére bocsátott, őt érintő személyes vonatkozású adatokat a DSGVO 20. cikkelyében leírt formátumban kapja meg, vagy azok az érintett utasítása szerinti más felelőshöz kerüljenek továbbításra, amennyiben a DSGVO 20. cikkelyében foglalt feltételek fennállnak.

14. 8 Ellentmondási jog a DSGVO 21. cikkelye alapján

Az érintett személy, különleges helyzetéből eredő okok alapján, bármikor jogosult az őt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozása ellen ellentmondást bejelenteni, amely a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés e) pontján alapul (a feldolgozás a felelősre közérdekből rábízott feladat keretében, vagy közhatalom gyakorlása alapján történik), vagy a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja alapján (a feldolgozás a felelős vagy harmadik felek jogos érdeke alapján történik). 

A felelős ezekben az esetekben már nem dolgozza fel a személyes vonatkozású adatokat, kivéve, ha feldolgozásra kötelező, védelemre méltó okokat tud igazolni, amelyek erősebbek az érintett személy érdekeinél, jogainál és szabadságainál, vagy ha a feldolgozás jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Ha a személyes vonatkozású adatokat a felelős közvetlen reklámcélokból dolgozza fel, akkor az érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes vonatkozású adatok reklámcélokra történő feldolgozása ellen ellentmondást benyújtani; ez a profilkészítésre is vonatkozik, amennyiben ez kapcsolatban áll az ilyen közvetlen reklámcélokkal.

14.9 Ellentmondási jog a DSGVO 13. cikkely, 2. bekezdés 2/c pontja alapján

Ha az érintett személyes vonatkozású adatainak felelős általi  feldolgozása a DSGVO 13. cikkely, 2. bekezdés 2/a pontján alapul (az érintett személy beleegyezését adta az őt érintő személyes vonatkozású adatok egy vagy több célból történő feldolgozásához), vagy a DSGVO 9 cikkely 2 bekezdés a) pontján alapul (az érintett személy beleegyezését adta az őt érintő személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak egy vagy több célból történő feldolgozásához), akkor az érintettnek bármikor jogában áll ezen beleegyezését visszavonni, anélkül, hogy a beleegyezés visszavonásáig történt feldolgozás jogszerűségét érintené.

Visszavonását postai úton vagy e-mailben teheti meg. A kontaktcímet ezen nyilatkozat 4. alpontjában találja.

15. Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál a DSGVO 77. cikkelye alapján

Minden érintett személynek, más közigazgatási jogi vagy bírósági jogorvoslattól függetlenül is joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett személynek az a véleménye, hogy az őt érintő személyes vonatkozású adatainak feldolgozása a DSGVO előírásaiba ütközik.  Ennek céljából Ön általában a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a vállalati székhely szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi megbízottak és kontaktadataik listája, valamint a nemzeti és nemzetközi felügyeleti hatóságok címei a következő link alatt található: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

16. Ezen adatvédelmi nyilatkozat aktualitása

Jogi vagy technikai okokból szükségessé válhat adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása. A bármikori megfelelő módosítások jogát fenntartjuk, ezért kérjük, hogy rendszeres időközökben tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozat aktuális állásáról.

Állás: 2018. május